ЛЕТОПИС 2021/2022.


Time.is

Време у Београду:

ПРОМОТИВНИ ВИДЕО


I награда/млађи/државно/програмирањe/микробит/


ШКОЛЕ ЗА 21. ВЕК

Пројекат: "Здрава храна – побољшање навика у исхрани" Финале државног 

 Финале државног 

Финале државног 
 

Fizi Bizi Fest


Мени

Аваломагија


Ваннаставне активности

Администрација


Јавне набавке

        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

Екскурзије и настава у природи        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46За више информација, кликните на слику.


        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

 Документа са упутством за Јавни позив за доделу средстава за набавку ограниченог броја уџбеника за први и други разред школске 2021/2022. године:

1. Образац_ИЗЈАВА_о_сагласности_на_обраду_података

2. Образац_ПОТВРДЕ_ОШ

3. Образац_ПРИЈАВЕ (за оне који не подносе пријаву електронски)-1

4. УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ- ФМТ-1

5. ФМТ_ЈАВНИ_ПОЗИВ_БЕСПОВРАТНА_СРЕДСТВА_УЏБЕНИЦИ_2021-2


 
        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

 

Фебруар, 2021.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА СТРУЈУ
 
        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/20
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 
        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

 


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020.

 
        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46
ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 04/18
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ
ДОСТАВЉАЊА ОБРОКА ЗА УЧЕНИКЕ


Kонкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности
- Услуга достављања оброка за ученике-
ЈН бр. 04/18
деловодни број: 698 од 09.10.2018. годинеИзмењена Kонкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности
- Услуга достављања оброка за ученике-
ЈН бр. 04/18
деловодни број: 698/1 од 11.10.2018. годинеИЗМЕЊЕНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 04/18
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ДОСТАВЉАЊА ОБРОКА ЗА УЧЕНИКЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 04/18
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ДОСТАВЉАЊА ОБРОКА ЗА УЧЕНИКЕ


 
        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У  ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 03/18
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

OД Л У К У
о покретању поступка јавне набавке мале вредности


Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Kомисије за јавну набавку ИЗЈАВА О ОДСУСТВУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Деловодни број: 86, од 02.02.2018. године


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
02/18


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
01/18


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/18
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

 
        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Основне школе „Војвода Степа“ доноси
 
О Д Л У К У
о додели уговора

 
Предмет јавне набавке и ознака из Општег речника набавки Услуга физичког обезбеђења школе, ОРН 79713000Чуварске службе
Редни број јавне набавке ЈН 02/18
Врста поступка јавне набавке Јавна набавка мале вредности - услуге        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Основне школе  „Војвода Степа“ доноси
  
О Д Л У К У
о покретању поступка јавне набавке мале вредности
 
 ПОКРЕЋЕ СЕ поступак јавне набавке мале вредности – Услуга физичког обезбеђења школе, редни број ЈН 02/18, ознака из ОРН 79713000 – Чуварске службе.

1. Одлуку о покретању поступка

2. Решење о именовању службеника за спровођење поступка 

3. Изјаву службеника да није у сукобу интереса

4. Позив за подношење понуда

5. Конкурсну документацију
 
        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

 

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), године директор Основне школе „Војвода Степа“ доноси

 О Д Л У К У

о покретању поступка јавне набавке

 ПОКРЕЋЕ СЕ поступак јавне набавке мале вредности – Електрична енергија, редни број ЈН 01/18, ознака из ОРН 09310000 - електрична енергија.

1. Одлуку о покретању поступка

2. Решење о именовању службеника за спровођење поступка 

3. Изјаву службеника да није у сукобу интереса

4. Позив за подношење понуда

5. Конкурсну документацију


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ


 
        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

 
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЗАКЉУЧЕНМ OКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

04/17
У отвореном поступку јавне набавке, број ЈН 04/17, спроведеном ради закључења оквирног споразума за набавку услуге организације и реализације екскурзија и настава у природи, ознака из ОРН 63516000, Основна школа „Војвода Степа“ закључила је оквирни споразум са следећим понуђачима:
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЗАКЉУЧЕНМ OКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

04/17

 OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАДВојводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46


ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ         OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

 
На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) , наручилац Основна школа „Војвода Степаиз Београда, ул.војводе Степе бр.520 објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ   ПОНУДА У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
На основу Одлуке Директора Основне школе „Војвода Степаиз Београда, ул.војводе Степе бр.520, којом је покренут поступак јавне набавке мале вредности за спровођење јавне набавке услуга достављања припремљених оброка и  ужина за исхрану ученика позивамо вас да благовремено поднесете  своје понуде.
 Број јавне набавке: 3/2017

 
Kонкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности
-  јавна набавка услуга достављања припремљених оброка и  ужина за исхрану ученика
ЈН бр. 3/2017


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

УГОВОР О ОРГАНИЗОВАЊУ ЕКСКУРЗИЈЕ/НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 2.И 3. РАЗРЕДА
УГОВОР О ОРГАНИЗОВАЊУ ЕКСКУРЗИЈЕ/НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА
УГОВОР О ОРГАНИЗОВАЊУ ЕКСКУРЗИЈЕ/НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 7. РАЗРЕДА

Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд

тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

УГОВОР О ОРГАНИЗОВАЊУ ЕКСКУРЗИЈЕ/НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА 8. РАРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ
УГОВОР
УГОВОР (97/2003)

        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Јавна набавка мале вредности по партијама број 02117

Уговори у пуступку јавне набавке услуге организовања екскурзија и наставе у природи за ученике ОШ ”Војвода Степа“ у ШКОЛСКОј 2016/17. години — јавна набавка мале вредности по партијама (број ЈНМВ 02/17) а по стицању услова из члана 107. став 3. ЗОН, за све партије ДОДЕЉУЈУ СЕ како дагье следи::
ОДЛУКАВојводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

 
                      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  
којим наручилац обавештава да је уговор за набавку електричне енергије  за потребе основне школе  закључио са  добављачем  ЈП „ ЕПС БЕОГРАД“,Царице Милице 2, Београд
 
                                                          О б р а з л о ж е њ е         OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

 

 
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОШ ''ВОЈВОДА СТЕПА'' У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ
-ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА- (ЈНМВ 02/2017)

 П О З И В  З А  П О Д Н О Ш Е Њ Е  П О Н У Д А

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 
Рок за подношење понуда: 2. 3. 2017. године у 16:00
Датум отварања понуда:     2. 3. 2017.  године у 16:30

        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

 
 
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

НАБАВКА ДОБАРА -
  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
Бр. 1/2017

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ   ПОНУДА У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46
 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ којим наручилац обавештава да је уговор за јавну набавку извођења радова на прикључењу објекта Основне школе „Војвода Степа“, Вождовац, 11221 Београд, улица Војводе Степе 520, на дистрибутивни гасоводни систем; 1 прикључак закључио са  добављачем  Беогаса.д. из Београда, ул.Патријарха Димитрија бр.12 в (бр. Уговора У46/5.10.2016.г, код наручиоца заведен 668 од 04.10.2016.г.))        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46
 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА


На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/12,14/15,68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и донете Одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр.551 од 05.09.2016.г.за набавку услуга достављања припремљених оброка у школе (услуге кетеринга) за исхрану ученика и ужине, Директор  Основне школе „Војвода Степа“, ул.Војводе Степе бр.520, Београд,  објављује
  
                      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  
којим наручилац обавештава да је уговор за набавку услуга достављања припремљених оброка у школе (услуге кетеринга) за исхрану ученика и ужине  закључио са  добављачем  „F.A.N. GRUPO“doo, БЕОГРАД, СЛОБОДАНА ЛАЛЕ БЕРБЕРСКОГ 18 Љ.         OБАВЕШТЕЊЕ  

Јавна набавка број 4/2016
 
На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 490/2016 од 29.7.2016 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 491/2016 од 29.7.2016.  припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


 
НАРУЧИЛАЦ
Основна школа „ВОЈВОДА СТЕПА
Београд, Војводе Степе 520

 
    На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) , наручилац Основне школе „Војвода Степа“ из Београда, ул.војводе Степе бр.520 објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ   ПОНУДА У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 
Kонкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности
 јавна набавка услуга достављања припремљених оброка и  ужина за исхрану ученика
ЈН бр. 5,  август 2016.

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

 
Oсновна школа ''Војвода Степа''
Додела уговора о санацији крова школе

обавештење о закљученом уговору, 13.06.2016.Oсновна школа ''Војвода Степа''
Додела уговора о санацији крова школе
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


O
сновна школа ''Војвода Степа''

Јавна набавка услуге организовања излета, екскурзија и наставе у природи
 у школској 2015/16 години


-Јавна набавка мале вредности по партијама-
Обавештење о закљученим уговорима
 (број ЈНМВ 02/16)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - РАДОВА 
САНАЦИЈА КРОВА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ

28.03.2016. Отворени поступак јавне набавке радова: „Санација крова објекта школе“, број 03/2016:

1.Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација 
3. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 30.03.2016.
4. Питања и одговори, 05.04.2016.
5. Додатна објашњења
6. Додатна објашњења
7.  Додатна објашњења
8. Одговори на питања - додатна објашњења 3/2016.

 


STR1/

STR2/

STR3/

STR4/

STR5/

STR6


 
 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУMEНТАЦИЈЕ

Основна школа „ВОЈВОДА СТЕПА''
Војводе Степе 520, Београд
упућује
П О З И В З А П О Д Н О Ш Е Њ Е П О Н У Д А Основна школа „ВОЈВОДА СТЕПА''
Војводе Степе 520, Београд
Број ЈНМВ 02/16
Датум 01.3.2016. године

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

 
- Назив наручиоца: Основна школа ''Војвода Степа'',
Адреса наручиоца: Београд, Војводе Степе 520
Интернет страница Наручиоца: _www.osvojvodastepabeograd.nasaskola.rs
Врста наручиоца: Образовна установа
- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности по партијама
- Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Услуга организовања излета, екскурзија и наставе у природи за ученике ОШ ''Војвода Степа'' у школској 2015/16. години
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге организације путовања , шифра из О.Р.Н. је 63516000.


П О З И В З А П О Д Н О Ш Е Њ Е П О Н У Д А

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/12, 14/15,68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и донете Одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности бр.51 од 26.01.2016.г.за набавку електричне енергије за потребе основне школе, Директор Основне школе „Војвода Степа“, ул.Војводе Степе бр.520, Београд, објављује
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 
О б р а з л о ж е њ е ОСНОВНА ШКОЛА "ВОЈВОДА СТЕПА"
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ бр.520
Београд, јануар 2016. године
 
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ
ОШ "ВОЈВОДАСТЕПА" У БЕОГРАДУ
ОДЛУКА СТР. 1
ОДЛУКА СТР. 2
ОДЛУКА СТР. 3

ОСНОВНА ШКОЛА "ВОЈВОДА СТЕПА"
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ бр.520
Београд, јануар 2016. године
НАБАВКА ДОБАРА -  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 Бр. 1/2016

 
ПОЗИВ СТР1
ПОЗИВ СТР2
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 
Oсновна школа ''Војвода Степа''
Јавна набавка услуге организовања излета и екскурзија за ученике 1. до 8. разреда
 у школској 2014/15 години
-Јавна набавка мале вредности по партијама-
Обавештење о закљученим уговорима
 (број ЈНМВ 02/15)
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012),
Основна школа „Војвода Степа“ Војводе Степе 520, Београд
oбјављује
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМАОСНОВНА ШКОЛА ''ВОЈВОДА СТЕПА''
11000 БЕОГРАД, Војводе Степе 520

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
за набавку електричне енергије

Јавна набавка услуге организовања излета и екскурзија
за ученике ОШ ''Војвода Степа''
у школској 2014/2015. години

-јавна набавка мале вредности по партијама -
Конкурсна документација
ЈНМВ 02/2015
На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12)

Основна школа „ВОЈВОДА СТЕПА''
Војводе Степе 520, Београд
упућује

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

П О З И В З А П О Д Н О Ш Е Њ Е П О Н У Д А/ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА / ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

Рок за подношење понуда: 11. 3. 2015. године у 16:00
Датум отварања понуда: 11. 3. 2015  године у 16:30
 
ИЗМЕНЕ
 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА ДОБАРА -  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2015

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА
ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА ОШ ''ВОЈВОДА СТЕПА''
У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ
-јавна набавка мале вредности-
(ЈНМВ 4/2014)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
Одлуку о додели уговора за јавну набавку закупа спортске сале за извођење наставе физичког васпитања можете преузети овде: одлука1, одлука2 и одлука3.

Измене и допуне конкурсне документације за закуп фискултурне сале можете прузети овде.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У СКЛАДУ СА ЧЛ.36 СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗЈН
Број набавке: 03/14

Предмет јавне набавке: Закуп спортске сале за извођење наставе физичког васпитања 

Поступак: Јавна набавка мале вредности

Наручилац: ОШ "Војвода Степа" Вождовац, Улица војводе Степе број 520, Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Бр. јавне набавке: 02 /14
Предмет јавне набавке: Адаптација тоалета објекта- А“
Поступак: Јавна набавка мале вредности
Наручилац: ОШ ,,Војвода Степа“ Вождовац, Ул. Војводе Степе бр. 520, Београд
Београд, јул 2014 године
 
САДРЖАЈ

1. Позив за подношење понуда,
2. Упутство понуђачима како да сачине понуду 
3. Техничка спецификација – опис предмета јавне набавке, Структура цене са упуством како да се попуни.
4. Образац за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 .ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова
5. Образац понуде
6. Образац изјаве понуђача да наступа са подизвођачем.
7. Образац изјаве групе понуђача
8. Средства финансијског обезбеђења
9. Образац Рефернтна листа
10. Образац Изјава о независној понуди
11. Изјава о одсуству сукоба интереса
12. Модел Уговора
Конкурсна документација има 45 страна.

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ОСНОВНА ШКОЛА "ВОЈВОДА СТЕПА"
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ бр.520
БЕОГРАД 
 НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Бр. 1/2014
Београд, март 2014 . године
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1/2014 и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, припремљена је:
 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
набавка добара - електричне енергије
јавна набавка мале вредности
број 1/2014
Читај даље...
Одлука о продужењу рока...  Наставак....
Одлука о покретању поступка јавне набавке... Наставак...
Позив за подношење понуда..

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
На основу Одлуке Директора Основнe школe„Војвода Степа“ из Београда, ул.војводе Степе бр.520 којом је покренут поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара – електричне енергије по основу члана 39. Закона о јавним набавкама, позивамо вас да благовремено поднесете своје понуде.Читај даље...
ПОЗИВ
ПОЗИВ БР. 02 /13
за достављање понуда
Предметпозива јавне набавке мале вредности је набавка изградње и монтаже видео надзора у ОШ,,Војвода Степа“ Београд.


Набавка видео надзора
Молимо појашњење:

1.Да ли су камере намењене за унутрашњу или спољашњу монтажу?

2. Да ли се траже искључиво наведени типови камера или НВР-а или могу неки други? (Пошто нисте дали техничке карактеристике опреме, што је обавезно за јавне набавке)

3. Не постоји напојна јединица за камере - да ли треба или не?

4. Не постоји SWICH за умрежавање камера..?? Да ли је потребан или не?

5. Да ли видео-рекордер може бити за 16 камера (1) уместо 2 за 8 камера? 
ОДГОВОР
1. Камере су намењене за спољну монтажу и морају имати одговарајући ниво ИП заштите. Такође, камере морају бити дан/ноћ укључене и треба да поседују ИР рефлектор.
2. Могуће је понудити опрему другог произвођача.
3. Камере подржавају ПОЕ стандард и напајају се преко мреже. Камере могу подржавати и коришћење екстерних напајача.
4. Свич је потребан, будући да је у питању мрежно ИП решење за видео надзор.
5. Могуће је користити један снимач са одговарајућим бројем портова уместо два..
ОДГОВОР (питање је испод одговора)

За јавну набавку мале вредности која се односи на испоруку и монтажу видео надзора у ОШ"Војвода Степа" Београд.
Предмер и прорачун радова као и додатне услове конкурсне документације радила су лица која су стручна и лиценцирана за пројектовање телекомуникационих мрежа и система, пренос информација од ИНТЕРНЕТ МРЕЖЕ ради заштите и безбедности. Видео надзор треба да ради 24 часа и да буде повезан са мониторингом МУП-а, како би припадници МУП-а могли на време да реагују на све недозвољене радње. Услови конкурсне документације нису дискриминаторски и нећемо мењати кадровске услове конкурсне документације.

 ПИТАЊЕ
Као додатни услов за кадровски капацитет тражи се од понуђача да има 15 запослених и 4 лиценцирана инжењера.

Како је реч о једноставном послу које привредна друштва попут нашег раде свакодневно и за који је довољан 1 инжењер са траженим лиценцама који би био одговоран носилац посла, сматрамо да не постоји основ за горе поменути усллов.
Горе наведени критеријум је свакако дискриминаторски, с обзиром да врло мали број привредних друштава може да испуни наведени услов, а што даље имнплицира да је тендер расписан за циљно одређеног понуђача.

Молимо Вас да измените тражени услов и ставите да је за извршење ове набавке довољн 1 лиценцирани инжењер као носилац посла.

На основу чл. 53 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12) и подзаконских аката (("Сл. гласник РС" број 29/13) и Одлукe Директора ОШ ,,Војвода Степа“ВождовацIбр02/13 од23.10.2013. године о покретању поступка јавне набавке мале вредности која се односи на набавка и спорука и монтажа видео надзора у ОШ,,Војвода Степа“Београд.

 
 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 
        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

 
        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАДВојводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46


        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

 

        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

 

 
        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

 

 
        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46

 

        OШ ``ВОЈВОДА СТЕПА``           БЕОГРАД
Војводе Степе 520, Кумодраж, 11221 Београд
тел: 3945-259, 3945-106, 3948-280, факс: 3945-259;         mail: [email protected]
 шифра делатности: 80-101; рег.бр. 5-223-00                                                         
П.И.Б. 100382175      ж.р. буџетски: 840-1701660-64        
ж.р. сопствених прихода: 840-1701666-46