QR CODE летопис


ПРОМОТИВНИ ВИДЕО


ЛЕТОПИС 2019/2020.


2020.

Септембар 2020
НЕДПОНУТСРЕЧЕТ ПЕТСУБ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930


Аваломагија


ШКОЛЕ ЗА 21. ВЕК micro:bit
Мени

Ваннаставне активности

Администрација


ХЕМИЈА 7

 kusuljadragica@gmail.com  

         С Р Е Ћ Н О    У    О С М О М    Р А З Р Е Д У    С А    Н О В И М    П Р Е Д А В А Ч Е М !!!  


Драги седмаци . Лекција која је емитована на Р.Т.С. - рађена је ( само обнови тј.утврди !

  19.3.2020.                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Раствори-обрада(лекција реализована и на Р.Т.С. 3 )

Раствори су хомогене смеше. Раствори се јављају у сва три агрегатна стања.Раствори се састоје из растварача и растворене супстанце .Ако су растварач и растворена супстанца истог агрегатног стања ,растварач је она супстанца које има више,ако су различитог ,растварач је она супстанца која је истог агрегатног стања као читав раствор.   
 Растворљивост је бр.грама растворене супстанце у 100 гр.растварача
 Растворљивост шећера је 204 гр.
 Растворљивост кухињске соли је 36 гр. 
 Раствори се деле на : незасићене,засићене и презаси                                                                                                                                                                           
Домаћи задатак : погледати  : Раствор сирћета , алкохола,шећера и воде...
                                               

 21.3.2020.  и  25.3.2020.  (предаванао на Р.Т С.) Забележи у свесци ! Провежбај !  Покушала сам да вам је разјасним !                                                             
31.3 2020 (утврђивање) и 1.4.2020.(утврђивање на Р.Т.С.)

 
  Процентна концентрација раствора - обрада

Преставља број грама растворене супстанце у 100 грама раствора
На пример: 3%хидрогена    У том раствору има 3.грама хидрогена и 97.грама воде 

Образац за израду задатака је : m(r) : m(s) = 100 : %

m(r) = маса раствора
m(S) = маса супстанце

Задатак :1) Колика је % концентрација шећера и воде ако се помеша 250.грама воде са 50.грама шећера.

Рад : m(r) = 250g + 50g = 300g        m(s) = 50g    По обрасцу(пропорција) :    300 : 50 = 100 : %      300 * % = 100 * 50       % = 5000 / 300       % = 16,7

  шећера има 16,7%  воде има 100 - 16,7 = 83,3%
 
Задатак : 2) Колико треба измерити хидрогена а колико воде за припремање 300.грама 3% раствора.
 
Рад : m(r) = 300g.  % = 3   m(s) =?       По обрасцу(пропорција) : 300 : m(s) = 100 : 3      300 * 3 = 100 * m(s)      900 = 100m(s)    m(s)= 900/100    m(s) = 9
 
За припремање тог раствора треба измерити 9 грама хидрогена  Вода = 300 - 9     Вода = 291 грам   

Када се додаје растварач у раствор - он се разблажује тј концентрација му се смањује. У изради задатака та маса се додаје на масу раствора !
Када се додаје супстанца у раствор - концентрација му се повећава или ако се испарава растварач. У изради задатака та маса се се додаје на масу раствора а и на масу растворене супстанце.

 Масени удео супстанце у раствору

Масени удео преставља однос масе супстанце и масе раствора . Образац  W (омега ) = m(s) / m(r)   Омега = 0 - 1
Ако хоћемо да изразимо вредност у % омега се множи са 100.

Тако да предходни задатак:  1) би одрадили :  W = m(s)/m(r)  W = 50/ 300      W =0,1666  помножено са 100 износи 16,666 тј 16,7

                                   задатак :2) би одрадили :   W = m(s)/m(r)  W = 3/100 = 0,03   0,03 = m(s)/300    m(s) = 0,03 * 300   m(s) = 9g (H2O2)  H2O = 300 - 9 = 291g
                                   

8.4.2020. Хемијске реакције(Анализа и синтеза)  и  Закон одржања масе (предавање на Р.Т.С.) 

Анализа је хемијска реакција растављања чисте супстанце на две или више чистих супстанци   На.пр. Х.једињење се раставља на два или више х.елемената или два  или  више једноставнијих  једињења ( вода водоник + кисеоник (електролизом)

Синтеза је хемијска реакција спајања две или више чистих супстанци у нову чисту супстанцу  На пример спајањем х.елемената или једноставнијих х.једињења увек се добија х.једињење. (водоник + кисеоник вода ) или фотосинтеза...

Закон одржања масе : Укупна маса реактанара једнака је укупној маси реакционих производа. Овај закон су дефинисали М.В.Ломоносов 1756.год. и А.Л.Лавоазије 1778.год.

Нпр. водоник + кисеоник = вода ( 1.гр.водоника + 8.гр.кисеоника = 9.гр.воде )

   24.гр.магнезијума + 16.гр.кисеоника = 40.гр.магнезијум-оксида

   Одрадити задатке из уџбеника са 117 стране

 

 Прати наставу на Р.Т.С. и бележи у свеску !

  15.4.2020.  Писање једначина хемијских реакција ( Р.Т.С.)

     Хемијске једначине предсављају скраћен начин за приказивање хемијских реакција.
     У свакој хемијској једначини број атома било ког елемента с леве стране једначине мора да буде једнак броју атома истог елемента с  десне стране једначине. Приликом писања једначина не смеју се мењати формуле супстанци тј.индекси у формули. Сређивање тј изједначавање једначине се обавља додавањем коефицијената испред формула. Нпр : Написати хемијску реакцију добијања воде : водоник + кисеоник = вода

   H2  +  O2   → H2 O    Kao што се види у једначини са леве стране има 2- атома кисеоника а са десне 1-атом. Да би се изједначио број атома кисеоника  испред целе формуле (воде)додаје се коефицијенат 2. Али сада са десне стране имамо 4.атома водоника тако да се мора додати и коефицијент 2. испред молекула водоника. То изгледа овако  : 2 H2  +  O2  → 2 H2 O  ...
 Домаћи задатак : Провери своје знање : Уџбеник са 121стр.(раде ученици који желе да утврде своје знање)

  
   22.04.2020.   29.04.2020.  Израчунавања у хемији ( Количина супстанце. Мол и моларна маса )

   
Количина супстанце је физичка величина која одређује број честица. Ознака је n . Мерна јединица је  mol . Мол је количина супстанце која садржи онолико честица колико има атома у 12 грама угљениковог изотопа C -12 . Број атома у  12 грама угљениковог изотопа је  6 x 1023 и назива се Авогадров број.   
  Моларна маса 
је  једнака Ar или  Mr  изражена у  g/mol  Образац :  M = m / n   m = је маса изражена у gr.    n = је количина супстанце изражена у mol.
  Нпр. М ( H 2 O ) = 2 x 1 + 16 = 2 + 16 = 18 g/mol 
Задаци : 1.  Колика је маса воде у ( n = 5 mol )   m= ?  M ( H 2 O ) = 18 g/mol   m = n x M   m = 5 mol x 18 g/mol        m = 90 g. 
2
. Колика је количина воде (  n = ? ) у (  m = 9 g )  M (  H2O ) = 18 g / mol  n = m / M   n = 9 g / 18 g/mol   n = 0,5.mol   
3. Колико има молекула воде у 1 молу воде ?   Образац за израчунавање честица је : n x N    =   1 mol x 6 x 10 23 molekula.
4. Колико има атома водоника и атома кисеоника у 1. молу воде ? 1.мол молекул воде садржи 2.мол атома водоника и 1. мол атом кисеоника па следи : 
  - за водоник : 2 mol x 6 x 1023 = 12 x 10^23-атома.   - за кисеоник :  1.mol x 6 x 10^23aтома    = 6 x 10^23атома

29.04.2020.  Израчунавања у хемији (Закон сталних односа маса )

Он гласи : Елементи се међусобно једине у сталним масеним односима.          
Састав једињења је сталан без обзира на који начин је оно добивено.        
Овај закон је дефинисао Жозеф Пруст.

Примери : C O (угљеник (II)оксид)   Ar(C) = 12         Ar (O) = 16                                    
(рад : Уради се Mr па се свака вредност скраћује до најмањег целог броја )               
 C   O    ( Ако ћемо поступно онда све вредности делимо са бројем 2.)                        
12 + 16 = 28 : 2     Могу се одмах све вредности поделити са бројем 4.                        
6 + 8 = 14 : 2           Тако да се добија исти резултат.                                                        
3 + 4 = 7                                                                                                                                               
C : O = 3 : 4
( Ако формула има три хемијска елемента , поступак је исти.)

H 2 S O 4  (сумпорна киселина) Ar(H) = 1  Ar(S) = 32  Ar(O) = 16
2x1+32+4x16 =
 2 + 32 + 64 = 98 : 2 (као што се види сви бројеви су дељиви са бројем 2. )
 1 + 16 + 32 = 49            
Тако да је резултат :  H : S : O = 1 : 16 : 32

N2O(азот ( V ) оксид )  Ar(N) = 14    Ar (O) = 16
14x2+16x5
28 + 80 = 108 : 2
14 + 40 :2
7 + 20
  N : O = 7 : 20       


  
                           
Израчунавања у хемији – Стехиометрија


Израчунавања у хемији се обављају преко хемијске једначине. Прво се напише једначина хемијске реакције. Потом се изједначи лева и десна страна једначине(одреде се коефицијенти!). У једначини се метали и племенити гасови пишу симболима и угљеник(неметал). Неметали се пишу : H2;O2;N2;F2;Cl2;Br2;I2;P(P4-бели)S(S8). Свака једначина хемијских реакција има квалитативно и квантитативно значење.

                                        2  Ca   +   O2       →   2  CaO
                                          реактанти    →  реакциони производ


                     квантитет
квалитет
   
 2 Ca              +
          
O2     
      
2 CaO
n-количина (моl)
 
 2 mola(atoma)
 
  1 mol(molekula)
 
2 mola(molekula)
 
m-маса (g)    2x40g = 80 g    2x16g = 32 g 2x(40g+16g) 
2x56g = 112g

 
N-честице
(molekuli,atomi)
      6x1023
 2x6x1023 atoma =  12x1023 atoma 1x6x1023molekula =6x1023molekula       (12x1023 atoma) 2x6x1023molekula =12x1023molekula
 
Задаци :
а)
Колико молова кисеоника се употреби за оксидацију калцијума при чему се добија 10 молова калцијум-оксида.
б) Колико грама  калцијума треба оксидисати да се добије 280 грама калцијумоксида.
в) Колико молекула кисеоника се употреби за оксидацију калцијума при чему се добијање 5 молова калцијум оксида.
 
                        1mol           2mol          Пропорција : 1mol : 2mol = X : 10mol
а)    2 Ca     +    O2        →    2 CaO         1mol x 10mol = 2mol x X
                      X(mol)          10mol         X = 10mol/2      X = 5mol

         80g                               112g          Пропорција :  80g : 112g = X : 280g
б)     2 Ca     +     O2     →   2 CaO         80g x 280g  = 112g x X
        X(g)                                280g        X = 22400g/112       X=200g
                6x10 23molekula     2mol  Пропорција:6x1023molekula:2mol = X:5mol

в)2  Ca       +       O2            →     2 CaO      6x1023molekula x 5mol = 2mol x X
                   X(molekula)          5mol     X=30 x1023molekula/2    X= 15x1023molek.

Домаћи задатак : Провери знање са 130стр.(уџбеник)


В о д а  ( H2O)

Вода је најраспрострањенија супстанца на Земљиној површини.
Поделе :     
1. а) тврде
-имају растворених супстанци(изворска,минерална,морска...)       
б) меке – немају растворених супстанци (кишница,дестилована вода...)              

2. а) слатке( изворска,речна,језерска...)
б) слане (морска...)                                   

Дестилована вода је чиста супстанца – хемијско једињење.
Њена својства су:
 • без боје
 • без мириса
 • без укуса
 • тачка кључљња : 1000C
 • тачка топљења ( мржњења) 00C
 • густина : 1g/cm(на 40C)
 • састоји се из водоника и кисеоника
 • масени однос : 1 : 8
 • запремински однос : 2 : 1
 • молекул воде је поларан
 • Mr ( H2O) = 18
Употреба : Као растварач , реактант , учествује у процесу фотосинтезе , за живот свих живих бића...